Sepa Group

sv Sök

Dataskyddsbeskrivning

Utarbetat 14.5.2018

Personuppgiftsansvarig

Sepa Ab, Vesannontie 7, 72600 Keitele.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Sampsa Pöllänen, tfn 020 762 8732. Förfrågningar angående registret kan riktas till Sepa Ab:s kundtjänst tfn 020 762 8700 eller e-post sepa@sepa.fi.

Registrets namn

Sepa Ab:s register över kunder och leverantörer

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med registret är att hantera kundrelationer och leveranser. Införskaffandet av råmaterial och tjänster.

Registrets datainnehåll

Följande information kan lagras om de registrerade:
Kundregister: beställarens namn och kontaktinformation, i fallet med ett företag, kontaktpersonens position eller funktion i företaget och företagets uppgifter med kontaktinformation. Tidpunkten och innehållet av kommunikationen.
Leveransmottagning: Leveransmottagarens uppgifter inklusive kontaktinformation.
Leverantörsregister: positionen eller funktionen av leverantörens kontaktperson i företaget och företagets uppgifter inklusive kontaktinformation.
Bygganmälan: uppgifter som krävs av skattemyndigheten.

Regelmässiga uppgiftskällor

Som regel erhålls uppgifterna direkt från kunden eller leverantören. Dessutom kan uppgifter erhållas från källor som tillhandahåller offentlig kontaktinformation, till exempel FODS.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Leveransinformation överförs till partners som tillhandahåller transporttjänster. Lagstadgade uppgifter som uppgifter om bygganmälan överlämnas till den berörda myndigheten. I fallet en underleverantör har anlitats, t.ex. för att underhålla informationssystem och hantera säkerhetskopior, kan uppgifter överföras till underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Sepa Ab lämnar inte personuppgifter utanför EU eller EES. En underleverantör kan t.ex. överföra uppgifter i molntjänster utanför EU eller EES i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna bevaras konfidentiellt. Uppgifterna behandlas endast av personer vars arbetsuppgifter ger dem rätt att behandla uppgifterna. Datanätet och hårdvaran som används av den personuppgiftsansvariga och underleverantörerna för att underhålla registren skyddas med brandvägg, åtkomstkontroll och andra tekniska medel.

Granskningsrätt

Registrerade personer har rätt att granska de uppgifter som finns om dem i personregistret.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätten att invända eller begära en begränsning i behandlingen av sina uppgifter. Den registrerade har också rätt att begära att hans eller hennes uppgifter raderas om de inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in.

Kakor (cookies)

De personuppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och de principer som anges i dataskyddsbeskrivningen.

Antalet besökare och andra uppgifter som lämnas i samband med normala besök på webbplatsen (IP-adress, webbläsartyp, besökta sidor och besökstidpunkt) följs upp på en allmän nivå med hjälp av filer som kallas kakor (cookies) eller annan motsvarande teknik. I detta sammanhang samlar vi inte in eller lagrar personliga uppgifter om besökarna. Besökaren kan ställa in sin webbläsare så att datorn inte tar emot några kakor, men då kan man inte nödvändigtvis använda sig av alla delar av vår webbplats. Dessa statistikuppgifter används för att utveckla och förbättra webbplatsen.