Sepa Group

sv Sök
 
 

Brandsäkra fackverk

Brandsäkra fackverk används i byggnader där det övre bjälklaget inkl. takkonstruktioner hör till brandklass P1 eller P2. Beroende på brandklass har konstruktionens bärande del getts en tid under vilken konstruktionen ska kunna motstå brand utan att rasa.

I brandklass P1 är brandmotståndskravet R för bärande konstruktion 60 minuter. Här rekommenderar vi ett fackverk med bärande underram. Fackverket dimensioneras att motstå 60 minuters brandtid. I brandklass P2 är brandmotståndskravet R för bärande konstruktion 30 minuter. Två olika alternativ leder till brandmotstånd i P2-klass.Det ena alternativet är ett fackverk med bärande underram, som är dimensionerat att motstå 30 minuters brandtid, och det andra alternativet är ett SEPA R30 fackverk (= brandsäkert fackverksknippe).

Fackverk med bärande underram vid brand (R30 eller R60)
Underramen, som huvudsakligen är i massivt trä, dimensioneras att motstå angiven brandtid.
Underramen ska skyddas*. Underramens återstående genomskärning fastställs enligt vald skyddsform, och beaktas vid beräkningen i kombination med längd, eventuella mellanstöd och belastningar. Enligt dimensioneringen fastställs mellanrummet mellan stöden mot underramens knäckning samt eventuella extra balkar, när det gäller långa spännvidder. Stöden mot knäckning monteras antingen mellan eller ovanpå underramarna.

* Skydden kan bestå av:
1) Skydd med stenull (som en remsa eller matta över hela taket)
2) Skydd med sågat virke
3) Skydd med gipsskiva
4) En kombination av ovan angivna

OBS! Knäckningsstödens genomskärning ska beakta brandfaran, alternativt skyddas de att motstå belastningen vid brand trots förkolning. På andra förstyvningar ställs INGA krav på brandmotståndsegenskaper.

Eventuella mellanstöd under brandtid underlättar beräkningen av produktens brandtid och minskar stort behovet av tilläggsbalkar till följd av branddimensionering.

SEPA R30 fackverk (= brandsäkert fackverksknippe)
Det består av en konstruktion av spikblecksfackverk som oskyddat uppfyller kravet på 30 minuters brandmotstånd (Brandklass P2 – Brandmotståndskrav R30) – Eurofins Expert Services Oy utlåtande nr EUFI29-19003939-T1.

OBS! Takläkten, stöden mot knäckning samt övriga förstyvningar ska motstå brand, och därför bestäms minimigenomskärningar på sågat virke och skyddsbräder ovanpå dem.

Det sågade virket ska vara av barrträd, takläkten min. hållfasthet C24 och med en genomskärning på 63 x 100 mm2, sågat virke som används för förstyvningar och stöd mot knäckning ska ha min. hållfasthet C24 och med en genomskärning på 50 x 100 mm2. Minimigenomskärningen för skyddsbräderna är 36 x 125 mm2.

Lämna en anbudsbegäran direkt till vår säljavdelning.